top of page

Obchodní podmínky a organizační pravidla Czech Burlesque School

Obchodní podmínky a organizační pravidla Czech Burlesque School

Obchodní podmínky pro poskytování služeb oblasti výuky tance pod obchodní značkou pod obchodní značkou „Czech Burlesque School“ a  „Zorya Blue”  podnikatele Katarzyna Byrteková, se sídlem Třebenická 22, Praha 8, 18200,, IČO: 88802221, podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku Městské části Praha 10 s č.j.P10-054549/2012 (dále jako „Czech Burlesque School").

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související s výukou tance v tanečních mezi klientem a Czech Burlesque School. Klient zde nalezne:

I. Úvodní slovo a definice pojmů

II. Termíny a místo konání lekcí a kurzů, docházka a nahrazování

III. Předepsané oblečení a přístup na lekce, provozní a bezpečnostní pravidla sálů

IV. Pořizování audiovizuálních záznamů

V. Platební a stornovací podmínky

VI. Odpovědnost za škodu a práva z vadného plnění

VII. Zpracování osobních údajů

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Klientem Czech Burlesque School je kterákoli fyzická nebo pravnická osoba, která uzavře s Czech Burlesque School smlouvu některým z následujících způsobů:

 • zaplacením po odeslání elektronické přihlášky na internetových stránkách www.zoryablue.com/shop;

 • zaplacením po ústním souhlasu s přihlášením uděleným osobně či prostřednictvím emailu administrativnímu pracovníkovi Czech Burlesque School.

Uzavřením smlouvy jedním ze způsobů uvedených v bodech a. až c. výše klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 1. V případě, že klient Czech Burlesque School není plně svéprávný, činí za něj právní jednání, ke kterým není s ohledem na jejich povahu způsobilý sám klient, jeho zákonný zástupce, příp. opatrovník.

 2. Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:

 • kurzem ucelený soubor vyučovacích hodin pořádaný Czech Burlesque School, délka trvání kurzu je specifikována počtem lekcí, lekcí vyučovací jednotka pořádaná v rámci konkrétního kurzu, její délka je specifikována v nabídce kurzu buď v minutách.

 • Workshopem je jednotlivá akce pořádané, které délka je uvedena v popisu workshopu.

 • účastníkem kurzu klient, který se přihlásil do některého z kurzů způsobem uvedeným v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Obchodních podmínek, a zároveň zaplatil příslušnou cenu kurzu, klientem a účastníkem kurzu je i osoba, která k uzavření smlouvy některým ze způsobů a. a b. zmocnila jinou osobu (např. osoba, která dostala kurz jako dárek),

 • zahájením kurzu datum první vyučovací lekce kurzu zveřejněné na webu s nabídkou kurzů na internetových stránkách www.zoryablue.com, případně též v rozpisu lekcí zaslaném e-mailem po přihlášení.

 1. Pokud je smlouva mezi Czech Burlesque School a klientem uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, nese náklady na použití těchto prostředků v plné výši klient. Výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého klient pro uzavření smlouvy využívá. Ze strany Czech Burlesque School nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku.

 2. Smlouva je mezi Czech Burlesque School a klientem uzavřena na dobu určitou a skončí uplynutím poslední lekce příslušného kurzu, resp. skončením příslušné lekce, případně též před touto dobou způsoby uvedenými v těchto Obchodních podmínkách.

 3. S ohledem na to, že smlouva uzavřená mezi Czech Burlesque School a klientem má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nemůže klient odstoupit od této smlouvy ani v případě, že byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

 4. Czech Burlesque School zašle klientovi e-mailem před zaplacením tyto Obchodní podmínky ve formátu pdf, a to na e-mailovou adresu, kterou klient pro tento účel uvedl při vyplňování elektronické přihlášky. V případě platby kartou mohou být dokumenty klientovi elektronicky doručeny bezprostředně po zaplacení.

 5. Czech Burlesque School ukládá uzavřené smlouvy a přihlášky doručené v elektronické podobě a uchovává je po dobu tří let od uplynutí poslední lekce příslušného kurzu, resp. skončení příslušné lekce, pokud právní předpisy nestanoví povinnost uchovávat je po dobu delší. Czech Burlesque School umožní klientovi přístup ke smlouvě, kterou s klientem uzavřela, byla-li taková smlouva uzavřena písemně, pokud o to klient požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu blue.zorya@gmail.com.

 6. Jednotlivé technické kroky, které vedou k uzavření smlouvy, jsou následující:

 • Klient si vybere kurz, kterého se chce zúčastnit, a na který je přihlášení s ohledem na jeho kapacitu podle aktuálních informací uvedených na stránce www.zoryablue.com nebo informací sdělených telefonicky či e-mailem pracovníkem Czech Burlesque School možné.

 • Dále klient vyplní údaje, které jsou požadovány ve formuláři přihlášky (především své jméno, telefonický a e-mailový kontakt), přečte si informace o průběhu kurzu a Obchodní podmínky umístěné u rozvrhu kurzů a přihlašovacího formuláře. S Obchodními podmínkami má klient možnost seznámit se předem na webu www.zoryablue.com.

 • Zaplacením ceny kurzu je uzavřena smlouva mezi klientem a Czech Burlesque School. 

 1. Czech Burlesque School není ve vztahu ke klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 2. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu mezi Czech Burlesque School a klientem je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

II. Termíny a místo konání lekcí a kurzů, docházka a nahrazování

 1. Termíny kurzů pořádaných Czech Burlesque School jsou zveřejněny na internetových stránkách www.zoryablue.com v tabulce se rozvrhem a nabídkou aktuálních kurzů. Doba od uzavření smlouvy mezi Czech Burlesque School a klientem do uplynutí poslední lekce v rámci daného kurzu je zároveň dobou, po kterou smlouva uzavřená mezi Czech Burlesque School a klientem zavazuje smluvní strany.

 2. Den, čas a místo konání spolu s datem první lekce, případně též s podrobnějším rozpisem dalších lekcí, je klientovi odeslán cca týden před začátkem kurzu nebo workshopu na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

 3. Czech Burlesque School je oprávněna ve výjimečných případech změnit termín a místo konání lekcí. Tyto změny je Czech Burlesque School povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna termínu nebo místa konání lekce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany Czech Burlesque School.

 4. Neúčast klienta na lekcích, a to včetně individuálních postojů klienta k povinným či preventivním opatřením státu (např. nošení ochrany dýchacích cest), nezakládá nárok klienta na kompenzaci ze strany Czech Burlesque School.

 5. Pokud se kurz koná ve více paralelních termínech, může Czech Burlesque School nabídnout účastníkovi kurzu možnost náhrady lekce, na kterou nemohl přijít. Na poskytnutí náhradního termínu nevzniká přihlášením do kurzu nárok, Czech Burlesque School může počet poskytnutých náhrad a míst pro náhradníky regulovat dle kapacity kurzu a dalších provozních důvodů.

III. Předepsané oblečení a přístup na lekce, provozní a bezpečnostní pravidla sálů

 1. Do všech tanečních sálů, ve kterých pořádá Czech Burlesque School své kurzy, je vstup povolený pouze v čisté taneční obuvi či společenské obuvi vhodné k tanci.

 2. Nedodržení předepsaného oblečení a obutí či ostatních pravidel může být důvodem pro nevpuštění na lekci ze strany Czech Burlesque School nebo jím oprávněné osoby, případně vykázání z lekce.

 3. Do sálů, ve kterých Czech Burlesque School pořádá své kurzy, je zakázáno vnášet: zbraně, pyrotechniku, plechovky a jiné nebezpečné předměty.

 4. Osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných či návykových látek může být zakázán vstup na lekci Czech Burlesque School nebo mohou být v tomto stavu z lekce vykázáni.

 5. Klienti jsou povinni dodržovat pravidla stanovená majiteli a provozovateli jednotlivých sálů, v nichž Czech Burlesque School pořádá své kurzy, která jsou zřetelně vyvěšena v prostorách, kde se tyto kurzy konají. Klienti jsou povinni respektovat pokyny Czech Burlesque School a jí pověřených osob a pracovníků Bezpečnostní a požární služby a těmito pokyny se řídit.

 6. Klientům, kteří nebyli vpuštěni na lekci, nebo z ní byli v jejím průběhu vykázáni z důvodu porušení některého z výše uvedených pravidel, nevzniká právo na vrácení ceny kurzu či vstupného a Czech Burlesque School není povinna poskytnout jim ani jinou formu kompenzace za lekci, na kterou nebyli vpuštěni nebo ze které byli vykázáni.

IV. Pořizování audiovizuálních záznamů

 1. Na lekcích pořádaných Czech Burlesque School mohou být pořizovány ze strany Czech Burlesque School audiovizuální záznamy – především fotografie a video.

 2. Klient uzavřením smlouvy specifikované v čl. I. odst. 2. těchto Obchodních podmínek uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující klienta mohou být následně užívány, zejména mohou být vystaveny na internetových stránkách Czech Burlesque School, stránkách Czech Burlesque School na sociálních sítích nebo použity na jiných propagačních materiálech Czech Burlesque School.

 3. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží klientovi odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu klienta.

 4. Pořizování audiovizuálních záznamů z lekcí jiným než oficiálním fotografem, resp. kameramanem Czech Burlesque School je dovoleno pouze se souhlasem pracovníka Czech Burlesque School.

 5. Pokud Czech Burlesque School zpřístupní klientovi výukové materiály (například popisy probíraných tanců a figur, video demonstrace kroků apod.), zavazuje se klient, že tyto materiály bude používat výhradně pro svou vlastní potřebu a neposkytne je ani nezpřístupní třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla je Czech Burlesque School oprávněna vyloučit klienta bez náhrady z kurzu. Právo Czech Burlesque School na náhradu škody, která by jí takovým jednáním klienta byla způsobena, tím není dotčeno.

V. Platební a stornovací podmínky

 1. Aktuální ceny jednotlivých kurzů jsou uvedené na internetových stránkách Zorya Blue a Czech Burlesque School. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně DPH. Náklady na dodání služby, které vzniknou na straně klienta v souvislosti s čerpáním služby (např. náklady na dopravu na místo konání kurzu, parkovné apod.) si klient hradí sám. 

 2. Czech Burlesque School přijímá platby platební kartou na webu zoryablue.com nebo převodem. 

 3. Cenu kurzu nebo její část je možné uhradit též vložením unikátního kódu dárkového poukazu v eshopu. Hodnota dárkového poukazu bude po vložení unikátního kódu odečtena z ceny kurzu. V případě, že má voucher vyšší hodnotu, než je cena kurzu, má klient nárok na využití zbývající částky při nákupu jiného kurzu na webu. 

 4. Ke každé platbě ceny kurzu je Czech Burlesque School povinna vystavit doklad o jejím přijetí. U platby bankovním převodem nebo platební kartou pošle klientovi e-mailem do 10 dnů od přijetí platby na adresu uvedenou v přihlášce e-mail o přiřazení platby k přihlášce spolu s daňovým dokladem.

 5. Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro jeho konání, je Czech Burlesque School oprávněna kurz před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly Czech Burlesque School. V případě, že bude kurz zrušen, zavazuje se Czech Burlesque School vrátit účastníkovi kurzu uhrazenou cenu kurzu v plné výši bankovním převodem do 7 dnů od data oznámení o zrušení kurzu. Klient je v takovém případě povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro vrácení ceny kurzu, především obratem po oznámení o zrušení kurzu oznámit Czech Burlesque School číslo bankovního účtu pro vrácení platby. V případě prodlení účastníka kurzu se sdělením čísla bankovního účtu pro vrácení ceny kurzu se lhůta pro vrácení kurzovného prodlužuje o dobu, po kterou prodlení účastníka kurzu trvá.

 6. Přihlášku do pravidelného kurzu lze individuálně stornovat pouze do 7 kalendářních dnů od začátku kurzu nebo workshopu prostřednictvím emailové adresy blue.zorya@gmail.com. Pokud klient stornuje přihlášku dříve než 7 kalendářních dnů před začátkem první lekce pravidelného kurzu, bude mu vrácená celá částka, kterou zaplatil za kurz. Pokud klient zruší přihlášku do pravidelného kurzu později než 7 kalendářních dnů před zahájením kurzu bude mu vrácená celá částka minus částka za první hodinu kurzu. Klient může zrušit přihlášku do pravidelného kurzu do 24 hodin od konce první lekce, v tom případě mu bude vrácená celá částka minus částka za první lekci. Pokud klient stornuje přihlášku později než 24 hodiny od konce první lekce kurzu, cena kurzu se nevrací. 

 7. Přihlášku do jednorázového kurzu (workshopu) je možné zrušit do 7 kalendářních dnů od začátku kurzu nebo workshopu prostřednictvím emailové adresy blue.zorya@gmail.com. Pokud přihláška bude zrušena později, cena kurzu se nevrací. Individuální lekce jsou zvláště upraveny v čl. V. odst. 12 Obchodních podmínek.

 8. Datem stornování se rozumí datum doručení stornovacího emailu na adresu blue.zorya@gmail.com.

 9. Zahájením kurzu se rozumí datum první vyučovací lekce kurzu.

 10. Výjimku z odst. 11 tohoto článku Obchodních podmínek lze přiznat pouze v případě vážných zdravotních důvodů (např. onemocnění, které neumožňuje dokončit celý kurz do data poslední lekce, doložené lékařským potvrzením). Udělení výjimky dle tohoto odstavce závisí na posouzení Czech Burlesque School a účastník kurzu na ni nemá nárok. V případě kladného zhodnocení Czech Burlesque School a udělení výjimky převede Czech Burlesque School účastníkovi kurzu bankovním převodem na bankovní účet uvedený účastníkem kurzu ve stornovacím formuláři poměrnou část kurzovného za lekce konané po přerušení jeho účasti v kurzu po odečtení částky 1.000,- Kč, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doložení všech potřebných náležitostí (vyplnění originálu stornoformuláře vč. části pro lékařské potvrzení). Datem přerušení účasti v kurzu se rozumí datum doručení storno emailu.

 11. V případě, že účastník kurzu z jakéhokoliv důvodu není schopen absolvovat či dokončit kurz, je oprávněný najít za sebe náhradníka, který může kurz navštěvovat místo něj. Účastník kurzu je povinen sdělit Czech Burlesque School jméno a kontaktní (přihlašovací) údaje náhradníka. Není nutno odesílat storno email. Náhradník se v okamžiku převzetí účasti v kurzu za účastníka kurzu stává řádným účastníkem kurzu se všemi právy a povinnostmi podle těchto Obchodních podmínek, přičemž převzetím účasti náhradník potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 12. Domluvený termín individuální s lektorem Czech Burlesque School nebo workshop na míru je možné stornovat bezplatně nejpozději 72 hodiny před jejím plánovaným začátkem. Při zrušení 36 hodin před začátkem činí stornovací poplatek 50% z ceny této lekce, při zrušení méně než 36 hodin před začátkem propadá cena lekce celá. Stornování lekce je nutné provést dvojím způsobem současně: SMS či telefonním hovorem s lektorem individuální lekce a zároveň e-mailem na adresu Czech Burlesque School blue.zorya@gmail.com. Stornování individuální lekce je provedeno pozdějším z těchto úkonů. Podmínky storno pronájmu sálu závisí na tanečním studiu, ve kterém se sál nachází. Z pravidla je storno s vrácením ceny možné cca 7 dnů před začátkem lekce. 

VI. Odpovědnost za škodu a práva z vadného plnění

 1. Klient je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním a jednáním Czech Burlesque School, ostatním klientům Czech Burlesque School a třetím osobám v plné výši. Především je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí. Klient je povinen způsobenou škodu na výzvu Czech Burlesque School bezodkladně uhradit v plné výši.

 2. V případě, že klient škodu v plné výši neuhradí, je Czech Burlesque School oprávněna znemožnit klientovi navštěvovat lekce veškerých kurzů, jichž je účastníkem, a kurzovné odpovídající dosud nenavštíveným lekcím započíst na náhradu škody. Právo Czech Burlesque School na náhradu škody až do její plné výše tím není dotčeno.

 3. Czech Burlesque School neodpovídá za případná zranění klienta (například vyvrknutý kotník, zlomená končetina apod.) či poškození jeho oblečení (například roztržené šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem výuky v kurzu.

 4. Účast v tanečních soutěžích a hrách na akcích Czech Burlesque School je dobrovolná a klient se jí účastní na vlastní riziko.

 5. Za individuální docházku klienta a ostatních účastníků kurzu odpovídá každý z účastníků samostatně. 

 6. Czech Burlesque School je povinna plnit klientovi bez vad. S ohledem na mimořádná protiepidemická opatření v roce 2020 a dále je klient srozuměn s tím, že sportovní a kulturní dění je závislé na zdravotních okolnostech a opatřeních státních úřadů a jiných institucí, a tedy vadou nejsou zejména zdravotní, preventivní či organizační opatření (jako například ochrana dýchacích cest, povinná dezinfekce rukou, potvrzení o bezinfekčnosti negativním testem, potvrzením o očkování či rozdělení účastníků kurzů do více menších skupin). Klient je povinen vytknout případnou vadu služby samotné způsobené Czech Burlesque School bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od konání lekce, při které měla být vadná služba poskytnuta, písemně dopisem zaslaným na adresu sídla Czech Burlesque School nebo e-mailem zaslaným na adresu blue.zorya@gmail.com nebo osobně s lektorem Czech Burlesque School. Pokud klient nevytkne vadu včas a Czech Burlesque School namítne opožděné vytknutí, soud klientovi právo z vadného plnění nepřizná.

 7. V provozovně Czech Burlesque School je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. 

 8. Czech Burlesque School nebo její pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Czech Burlesque School s klientem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této doby se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 9. Je-li vada služby odstranitelná, může se klient domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, nebo přiměřené slevy. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni službu řádně požívat, může klient buď odstoupit od smlouvy, nebo se domáhat přiměřené slevy. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu. Klient, kterému náleží práva z vadného plnění, má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv; právo na náhradu je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak soud klientovi právo nepřizná, pokud Czech Burlesque School namítne opožděné uplatnění práva na náhradu nákladů.

 10. Po vyřízení reklamace Czech Burlesque School klientovi vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 • Czech Burlesque School vydá klientovi na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

VII. Zpracování osobních údajů

 1. Za účelem pořádání kurzů a umožnění účasti klientů na těchto kurzech Czech Burlesque School zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci klientů. Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy klienta pořízené v prostorách konání kurzů. Zpracování osobních údajů klienta je upraveno v samostatném dokumentu „Ochrana osobních údajů“, který je dostupný na internetových stránkách Czech Burlesque School.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto Obchodních podmínek jako celku.

 2. Těmito Obchodními podmínkami jsou vázáni i případní právní nástupci Czech Burlesque School nebo klientů

 3. Nestanoví-li písemné ujednání mezi Czech Burlesque School a klientem jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi Czech Burlesque School a klientem, nespadají-li výslovně pod jiné klientovi zaslané či předané obchodní podmínky (jako například vstupenkové akce, vouchery) tyto Obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Pokud mezi Czech Burlesque School a klientem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se klient obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.

 5. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici kdykoliv na internetové stránce Czech Burlesque School a potenciální klient má možnost seznámit se s nimi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. Na vyžádání jsou tyto Obchodní podmínky a související dokumenty k dispozici též v kanceláři Czech Burlesque School.

 6. Tyto Obchodní podmínky jsou poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci, a je možné je uchovat a opakovaně zobrazovat.

 7. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2021 jsou platné pro kurzy a přihlášené klienty od tohoto data dále.

 

V Praze dne 1. 1. 2021

bottom of page