top of page

Obchodní podmínky pro pořádání kulturních a společenských akcí

Obchodní podmínky pro pořádání kulturních a společenských akcí pod obchodní značkou „Czech Burlesque School“ a  „Zorya Blue”  podnikatele Katarzyna Byrteková, se sídlem Třebenická 22, Praha 8, 18200, IČO: 88802221, podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku Městské části Praha 10 s č.j.P10-054549/2012 (dále jako „Czech Burlesque School").

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související s navštěvováním tanečních, kulturních a společenských akcí pořádaných Katarzynou Byrtekovou pod obchodní značkou Zorya Blue a Czech Burlesque School (dále jako “Zorya Blue”) mezi klientem a Zorya Blue. 

2. Klientem Zorya Blue je kterákoli fyzická osoba, která uzavře s Zorya Blue smlouvu některým

z následujících způsobů:

a. zakoupením vstupenky online na webu www.zoryablue.com,

b. zakoupením vstupenky a převzetím v pokladně Zorya Blue,

c. nabytím vstupenky jiným způsobem než způsobem uvedeným pod písm. a. a b. tohoto odstavce.

Klientem je i osoba, která k uzavření smlouvy některým ze způsobů a. až c. zmocnila jinou osobu. Tato osoba je povinna seznámit klienta s Obchodními podmínkami. Uzavřením smlouvy jedním ze způsobů uvedených v bodech a. až c. výše klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3. V případě, že klient Zorya Blue není plně svéprávný, činí za něj právní jednání, ke kterým není s ohledem na jejich povahu způsobilý sám klient, jeho zákonný zástupce, příp. opatrovník.

4. Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:

a. akcí jednorázové události pořádané Zorya Blue přístupné návštěvníkům, jako je

například show, představení, prodloužená lekce, večírek, speciální lekce

stolování s rautem apod.,

b. vstupenkou doklad prokazující právo klienta navštívit konkrétní akci,

c. pokladnou mobilní platební místo Zorya Blue v závislostí na místě konání akce,

5. Pokud je smlouva mezi Zorya Blue a klientem uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, nese náklady na použití těchto prostředků v plné výši klient. Výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého klient pro uzavření smlouvy využívá. Ze strany Zorya Blue nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku.

6. Smlouva je mezi Zorya Blue a klientem uzavřena na dobu určitou a končí skončením příslušné akce, případně též před touto dobou způsoby uvedenými v těchto Obchodních podmínkách.

7. S ohledem na to, že smlouva uzavřená mezi Zorya Blue a klientem má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nemůže klient odstoupit od této smlouvy ani v případě, že byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

8. V případě uzavření smlouvy některým z prostředků komunikace na dálku zašle Zorya Blue klientovi neprodleně po provedení platby potvrzení o obsahu uzavřené smlouvy včetně vstupenky ve formátu PDF a těchto Obchodních podmínek ve formátu PDF, a to na emailovou adresu, kterou klient pro tento účel uvedl při vyplňování elektronické objednávky vstupenky.

9. Zorya Blue ukládá uzavřené smlouvy a objednávky doručené v elektronické podobě a uchovává je po dobu tří let od skončení příslušné akce, pokud právní předpisy nestanoví povinnost uchovávat je po dobu delší. Zorya Blue umožní klientovi přístup ke smlouvě, kterou s klientem uzavřela, byla-li taková smlouva uzavřena písemně, pokud o to klient požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu blue.zorya@gmail.com.

10. Jednotlivé technické kroky, které vedou k uzavření smlouvy on-line, jsou následující:

  • Klient zvolí akci, které se chce zúčastnit a na kterou je zakoupení vstupenek s ohledem na její kapacitu a termín začátku prodeje vstupenek podle aktuálních informací uvedených na příslušné stránce možné. 

  • Pokud je to v případě konkrétní akce možné, klient si zarezervuje konkrétní místo dle zobrazení na plánku. 

  • Prodávají-li se na vybranou akci též vstupenky ke státní, zvolí klient požadované množství těchto vstupenek.

11. Zorya Blue není ve vztahu ke klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12. Pro poskytnutí služeb Zorya Blue neplatí žádná omezení mimo těch, která vyplývají z těchto Obchodních podmínek.

13. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu mezi Zorya Blue a

klientem je možné uzavřít pouze v českém jazyce. 

 

II. Termíny a místo konání, vyhrazení práva změn akcí

1. Termíny a místa konání akcí pořádaných Zorya Blue jsou zveřejněny na internetových stránkách www.zoryablue.com a ke konkrétní akci jsou vyznačeny viditelně na první straně vstupenky na akci. Doba od uzavření smlouvy mezi Zorya Blue a klientem do skončení akce

je zároveň dobou, po kterou smlouva uzavřená mezi Zorya Blue a klientem zavazuje smluvní strany.

2. Zorya Blue je ve výjimečných a odůvodněných případech oprávněna změnit termín, čas, místo a program konání akce. Tuto změnu je Zorya Blue povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna termínu, času, místa nebo programu konání akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany Zorya Blue.

3. S ohledem na mimořádná protiepidemická opatření v roce 2020 a dále a závislost sportovního a kulturního dění na zdravotních okolnostech a opatřeních státních úřadů a jiných institucí klient bere na vědomí, že termíny a místa realizace akcí se mohu z

organizačních důvodů změnit. Dále v případě opatření v rámci organizace a průběhu akcí vyplývajících z nařízení či doporučení státních úřadů a jiných institucí bude klient tato opatření akceptovat. Změny a zavedení opatření nejsou důvody ke kompenzacím ze strany Zorya Blue či ke zrušení smlouvy. Neúčast klienta na akci nezakládá nárok klienta na jakoukoli kompenzaci ze strany Zorya Blue. 

 

III. Předepsané oblečení akce, přístup akce, provozní a bezpečnostní pravidla prostoru

1. Vzhledem k tomu, že akce pořádané Zorya Blue jsou svojí povahou společenské, je klient povinen respektovat předepsané oblečení, které je pro danou akci vyžadováno. Předepsané oblečení na akci je specifikováno na vstupence na danou akci a dále také na internetových stránkách Zorya Blue www.zoryablue.com

2. Přístup na akci je povolen jen návštěvníkům s platnou vstupenkou na tuto konkrétní akci. Zorya Blue je oprávněna uzavřít vstup do sálu v případě vyčerpání kapacity sálu, takové uzavření se však netýká návštěvníků se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.

6. Do prostoru, ve kterých Zorya Blue pořádá své akce, je zakázáno vnášet: 

a. zbraně, pyrotechniku, plechovky, PET lahve a jiné nebezpečné předměty,

b. potraviny a nápoje, mimo potravin a nápojů zakoupených v prostorách konání akce,

c. omamné, návykové nebo toxické látky.

7. Zorya Blue je oprávněna provádět při vstupu na akce kontrolu a identifikaci klientů včetně kontroly předmětů vnášených do sálu. Klientům, kteří se odmítnou podrobit této kontrole, nemusí být vstup na akci umožněn. V takovém případě nenáleží klientům jakákoli kompenzace.

8. Osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných či návykových látek může být zakázán vstup na akci Zorya Blue nebo mohou být v tomto stavu z akce vykázáni.

9. Všechny prostory, ve kterých Zorya Blue pořádá své akce, jsou nekuřácké. Klient se zavazuje v těchto prostorách nekouřit, a to včetně elektronických cigaret. Kouření je povoleno výhradně na veřejném prostranství venku před budovami, pokud to nevylučuje obecně závazný právní předpis.

10. Klienti jsou povinni dodržovat pravidla stanovená majiteli a provozovateli jednotlivých prostor, v nichž Zorya Blue pořádá své akce. Klienti jsou povinni respektovat pokyny Zorya Blue a jí pověřených osob a pracovníků bezpečnostní a požární služby a těmito pokyny se řídit.

11. Klientům, kteří nebyli vpuštěni na akci, nebo z ní byli v jejím průběhu vykázáni z důvodu porušení některého z výše uvedených pravidel, nevzniká právo na vrácení vstupného a Zorya Blue není povinna poskytnout jim ani jinou formu kompenzace za akci, na kterou nebyli vpuštěni nebo ze které byli vykázáni.

 

IV. Pořizování audiovizuálních záznamů

1. Na akcích pořádaných Zorya Blue mohou být pořizovány ze strany Zorya Blue audiovizuální záznamy – především fotografie a video.

2. Klient uzavřením smlouvy specifikované v čl. I. odst. 2. těchto Obchodních podmínek uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující klienta mohou být následně užívány, zejména mohou být vystaveny na internetových stránkách Zorya Blue, stránkách Zorya Blue na sociálních sítích nebo použity na jiných propagačních materiálech Zorya Blue.

3. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží klientovi

odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu klienta.

4. Pořizování audiovizuálních záznamů z akcí jiným než oficiálním fotografem, resp. kameramanem Zorya Blue je dovoleno pouze se souhlasem pořadatele dané akce. Ani v případě, že je tento souhlas udělen, není dovoleno pořizovat fotografie či jiné záznamy třetích osob bez jejich svolení a dále narušovat při pořizování záznamů průběh akce. Za narušování průběhu akce je považováno především vcházení na parket mezi tančící účastníky akce, na pódium apod.

 

V. Platební podmínky

1. Aktuální ceny jednotlivých vstupenek jsou uvedené na internetových stránkách Zorya Blue, připadně na portálu Goout.cz nebo Slevomat.cz. Ceny vstupenek jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nad rámec aktuálních cen není klient povinen platit Zorya Blue žádné náklady na dodání služeb Zorya Blue; náklady na dodání služby, které vzniknou na straně klienta v souvislosti s čerpáním služby (např. náklady na dopravu na místo konání akce, parkovné apod.) si klient hradí sám.

2. Zorya Blue přijímá platby v hotovosti v pokladně (viz čl. I. odst. 4 písm. c. těchto Obchodních podmínek) pro všechny typy plateb, které klient Zorya Blue platí, a dále též platební kartou on-line na  www.zoryablue.com bezprostředně při zakoupení příslušné vstupenky. Cenu vstupenek je možné uhradit též vložením unikátního kódu dárkového poukazu do formuláře v eshopu, jehož je klient držitelem. Hodnota dárkového poukazu bude po vložení unikátního kódu odečtena z ceny zvolených vstupenek a rozdíl v ceně, je-li vyšší než 0, je předmětem úhrady v hotovosti nebo platební kartou.

3. Cena za vstupenku je splatná při zakoupení vstupenky, a to buď v hotovosti při osobním zakoupení vstupenky, nebo on-line platbou platební kartou při zakoupení vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.zoryablue.com. Zaplacené vstupné je nevratné a 

vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či krádeže nebude vstupenka nahrazena novou a ze strany Zorya Blue nebude poskytnuta žádná kompenzace. Klient bere na vědomí, že vstupenka obsahuje unikátní čárový kód, který lze využít pouze pro jeden vstup na akci. Je

odpovědností klienta, aby v objednávce vstupenky uvedl správný email a dále vstupenku (v PDF či vytištěnou) neposkytl třetí osobě (například přeposláním). Vstup na akci je umožněn pouze při prvním využití vstupenky s čárovým kódem. Při zneužití vstupenky není za

neumožnění vstupu ze strany Zorya Blue poskytována žádná kompenzace.

 

VI. Odpovědnost za škodu a práva z vadného plnění

1. Klient je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním a jednáním Zorya Blue, ostatním klientům Zorya Blue a třetím osobám v plné výši. Především je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí. Klient je povinen způsobenou škodu na výzvu Zorya Blue bezodkladně uhradit v plné výši.

2. V případě, že klient škodu v plné výši neuhradí, je Zorya Blue oprávněna znemožnit klientovi navštěvovat akce pořádané Zorya Blue.

3. Zorya Blue neodpovídá za případná zranění klienta (například vyvrknutý kotník, zlomená končetina apod.) či poškození jeho oblečení (například roztržené šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem a během akce.

4. Účast na akcích je dobrovolná a klient se jich účastní na vlastní riziko.

5. Zorya Blue je povinna plnit klientovi bez vad. S ohledem na mimořádná protiepidemická opatření v roce 2020 a dále je klient srozuměn s tím, že sportovní a kulturní dění je závislé na zdravotních okolnostech a opatřeních státních úřadů a jiných institucí, a tedy vadou

nejsou zejména zdravotní, preventivní či organizační opatření (jako například ochrana dýchacích cest, povinná dezinfekce rukou, potvrzení o bezinfekčnosti negativním testem, potvrzením o očkování či rozdělení účastníků akce do více menších skupin). Klient je povinen vytknout případnou vadu služby samotné způsobené Zorya Blue bez zbytečného

odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit. Klient je povinen vytknout vadu plnění bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od konání akce, při které měla být vadná služba poskytnuta, písemně dopisem zaslaným na adresu sídla Zorya Blue nebo e-mailem zaslaným na adresu blue.zorya@gmail.com nebo osobně u Zorya Blue . Pokud klient nevytkne vadu včas a Zorya Blue namítne opožděné vytknutí, soud klientovi právo z vadného plnění nepřizná.

6. V provozovně Zorya Blue je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. 

7. Zorya Blue nebo její pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zorya Blue s klientem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této doby se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

8. Je-li vada služby odstranitelná, může se klient domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, nebo přiměřené slevy. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni službu řádně požívat, může klient buď odstoupit od smlouvy, nebo se domáhat přiměřené slevy. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu. Klient, kterému náleží práva z vadného plnění, má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv; právo na náhradu je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak soud klientovi právo nepřizná, pokud Zorya Blue namítne

opožděné uplatnění práva na náhradu nákladů.

9. Po vyřízení reklamace Zorya Blue klientovi vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10. Zorya Blue vydá klientovi na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

VII. Zpracování osobních údajů

1. Za účelem pořádání akcí a umožnění účasti klientů na těchto akcích Zorya Blue zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu nutném pro realizaci akce a identifikaci klientů s jejich platnými vstupenkami. Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy klienta pořízené v prostorách konání akcí. Zpracování osobních údajů klienta je upraveno v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na internetových stránkách Zorya Blue.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto Obchodních podmínek jako celku.

2. Těmito Obchodními podmínkami jsou vázáni i případní právní nástupci Zorya Blue nebo klientů.

3. Nestanoví-li písemné ujednání mezi Zorya Blue a klientem jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi Zorya Blue a klientem tyto Obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Pokud mezi Zorya Blue a klientem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se klient obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která

je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro soudní

řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud. 

5. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici kdykoliv na internetové stránce Zorya Blue a potenciální klient má možnost seznámit se s nimi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. Na vyžádání jsou tyto Obchodní podmínky a související dokumenty k dispozici též

v pokladně Zorya Blue.

6. Tyto Obchodní podmínky jsou poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci, a je možné je uchovat a opakovaně zobrazovat.

7. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01. 06. 2022 a v plném rozsahu nahrazují předcházející všeobecné obchodní podmínky.

V Praze dne 01. 06. 2022

bottom of page